Przechowalnia Opon

BRAK MIEJSC W PRZECHOWALNII !!!

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON

 

§ 1

 1. Skladajacy przekazuje, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacja jak na kwicie depozytowym.
 2. Przyjecie na przechowanie zostanie potwierdzone sporzadzonym przez strony kwitem depozytowym, zawierajacym opis stanu skladanych rzeczy.
 3. Przechowawca zobowiazuje sie zachowac w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a skladajacy zobowiazuje sie do zaplaty ustalonego wynagrodzenia.

§ 2

 1. Umowa przechowania zawarta zostaje na okres szesciu miesiecy od dnia przyjecia na przechowanie.
 2. Ze wzgledu na nieprzewidywane warunki atmosferyczne (np. wydluzony okres zimowy) czas przechowania powierzonych opon kól powyzej okresu na który zostala zawarta to trzy miesiace i do tego czasu nie bedzie naliczana dodatkowa oplata.
 3. W przypadku opóznienia skladajacego w odbiorze opon powyzej trzech miesiecy, zobowiazany on bedzie do zaplaty za kolejny sezon liczony od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu odbioru, w kwocie obowiazujacej wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna sie kolejny sezon (automatyczne przedluzenie umowy na kolejne 6 miesiecy )
 4. Skladajacy udziela niniejszym pelnomocnictwa Przechowawcy do usuniecia rzeczy z miejsca przechowania z chwila uplywu 1-go roku od terminu pozostawienia przedmiotu do depozytu

§ 3

 1. Przechowawca nie moze, bez zgody Skladajacego uzywac przedmiotu przechowania, jak równiez zmieniac miejsca w którym jest przechowywany, z wyjatkiem sytuacji gdy jest to niezbedne do zachowania okreslonego w §1 przedmiotu w stanie nie pogorszonym.
 2. Przechowawca nie moze oddac rzeczy na przechowanie innej osobie, chyba ze jest do tego zmuszony przez okolicznosci, których podczas zawierania umowy nie mógl przewidziec. W tym przypadku Przechowawca obowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia skladajacego gdzie i u kogo rzeczy zlozyl.

§ 4

 1. Skladajacy zobowiazuje sie do zaplaty Przechowawcy wynagrodzenia w wysokosci zgodnej z aktualna cena za laczny okres przechowania. Wynagrodzenie z przechowania uiszczane jest przez Skladajacego z góry.

§ 5

 1. Skladajacy za uprzednim 2 - dniowym powiadomieniem, ma prawo w kazdym czasie odebrac przedmiot przechowania, zobowiazany jest jednak, do zaplaty wynagrodzenia za caly okres na jaki zostala zawarta niniejsza umowa.
 2. Przechowawca moze zadac odebrania rzeczy przed uplywem terminu oznaczonego w § 3, jezeli wskutek okolicznosci, których nie mógl przewidziec, nie moze bez wlasnego uszczerbku lub bez zagrozenia przedmiotu umowy przechowywac go w taki sposób, do jakiego jest zobowiazany.
 3. Podstawa wydania opon Skladajacemu przez Przechowawce jest zwrot przez Skladajacego oryginalu kwitu depozytowego.
 4. W przypadku zagubienia kwitu depozytowego wydanie nastapi na podstawie dowodu rejestracyjnego, którego dane beda pokrywaly sie z informacja dobrowolnie orzeczona w chwili zlozenia depozytu przez Skladajacego.
 5. Skladajacy zwalnia Przechowawce z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginalu pokwitowania depozytowego.

§ 6

 1. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje sie zwrotu pieniedzy, lecz wymiane przedmiotu przechowywania na odpowiadajacy parametrom przedmiotu powierzonego przechowawcy.

§ 7

 1. Zmiany niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja zachowania formy pisemnej.

§ 8

 1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

 1. Wszelkie spory mogace wynikac w zwiazku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wlasciwe dla siedziby Przechowawcy sady powszechne.
Newsletter
Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera!
Wyślemy Ci powiadomienia o atrakcyjnych promocjach i nowościach.